Carcel de lana 68
Carcel de lana (1968)
Etching and yarn