Violinist monkey 07
Violinist / Monkey (2007)
duraflex
33 X 26