Kiss 01
Kiss (2001)
polaroid
24 X 20 (with border, total size: 30 X 22)